• baş_banner

300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba enjamlary

 • 90 ° Göni tirsek NPT 300 synp

  90 ° Göni tirsek NPT 300 synp

  Suwuk akymyň ugruny üýtgetmek üçin turbany 90 dereje öwürmek üçin çeýe demir 90 ° göni tirsek ulanylýar. poslama garşylyk, goramak we gurnamagyň aňsatlygy üçin laýyk.Önüm sowadylandan soň güýçli dartyş güýjüni emele getirip biljek ýokary hilli guýma demir materialdan ýasalýar we ajaýyp çydamlylygy bolar.Mundan başga-da, ýerüsti gazlarda, suwda we suwuklyklarda mikroorganizmlere eroziýa täsirini azaldyp biljek üç sany ftorizasiýa prosesi bilen bejerilýär.90 ° göni tirsek turba armaturlary dürli sebit ülňülerine laýyklykda öndürilýär (ANSI / ASME B16.3-2018, ASTM A197, DIN EN 10242 we ş.m.) we senagat, gurluşyk we içerki suw üpjünçiliginde giňden ulanylýar, howa çalşygy we sowadyş ulgamlary.Kesgitli terminallaryň arasyndaky baglanyşyk işi gurnama wagtynda el usuly bilen çalt amala aşyrylyp bilner.Mundan başga-da, 300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary çeýe demir 90 ° Göni tirsek, önümiň öndürijiligini üpjün etmek üçin ASTM A47 / 47M ülňülerine laýyklykda çig mal, kebşirlemek we kesmek boýunça berk synaglary talap edýär.Mundan başga-da, ähli bölekler jemgyýetçilik durmuşynyň howpsuzlygyny goramak üçin EN ISO 9001: 2015 talaplaryna laýyklykda barlanýar we synagdan geçirilýär.

 • Soketi azaltmak ýa-da 300 synpy birikdirmek

  Soketi azaltmak ýa-da 300 synpy birikdirmek

  Çeýe demir azaldýan birikdirme (rozetkany azaltmak / reduktor) aýal ýüplükli birikme bilen konus şekilli turba bolup, şol bir okda dürli ululykdaky iki turba birikdirmek üçin ulanylýar. poslamaýan polatdan we sowuk rulondan ýasalan möhüm senagat önümi.Gowy poslama garşylygy bar we himiýa, azyk, gämi gurluşygy, suw nasoslary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary rozetkany / birikdirmäni azaltmak aşakdaky aýratynlyklara eýedir: n1.300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary rozetkany / birikdirmäni azaltmak takyk ýasalan, gurmak aňsat we çalt; n2.Ajaýyp çydamlylygy üçin ýokary hilli materiallar bilen öndürilýär;n3.Bolt birikmesiniň görnüşi, baglanyşyk bölekleriniň boşlugyny we aç-açan kebşirleme nokatlaryny döredip biler;n4.Suwuklygyň yza akmazlygyny üpjün etmek üçin ýerlikli tertibi ulanyň;n5.Ajaýyp möhürleme öndürijiligi, ownuk ýitgi, esasanam synag wagtynda pes tork ýitgisi.n Mundan başga-da, 300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary azaldylýan rozetka / birikdirme zawoddan çykmazdan ozal 100% suw basyşynyň özboluşly aýratynlygy bar.Şonuň üçin ulanylanda bölekleriň syzmagy sebäpli işgärlere ýa-da daş-töwerege howp abanmaz.

 • Bürünç oturgyçlary bilen birleşmek

  Bürünç oturgyçlary bilen birleşmek

  Çeýe demir birleşigi (Ball-to-konus / top-top bogun), iki aýal ýüplük baglanyşygy bilen aýrylyp bilner.Ol guýrukdan ýa-da erkek bölekden, kelleden ýa-da aýal bölekden we topdan konus bogunly ýa-da top topy birleşýän hozdan ybaratdyr. Amerikan standart çeýe demir armaturlary bürünç oturgyçlary bilen birikdirilmegi güýçli önümdir dürli aýratynlyklary.
  1. Takyk işlemek: Önüm bölekleriň ululygyny, görnüşini we ýerüsti hilini kepillendirip biljek iň täze CNC san dolandyryş işleýiş tehnologiýasyny kabul edýär.
  2. Ösen material: Ulanylýan material, poslama garşylyk, suwa garşylyk, oňat çydamlylyk we arzan bahadan artykmaçlyklary bolan bürünç oturgyçly ýokary hilli bökdençsiz sowuk poslamaýan polatdan ýa-da çeýe demir turba armatur birleşmesidir.
  3. strengthokary güýç: Bu önüm önümçilik prosesinde aýratyn bejergiden soň kepillendirilýär we ajaýyp çydamlylygy we howplara çydamlylygy bar.
  4. Easyeňil gurnama: Bu önüm standartlaşdyrylan birikdiriş usulyny ulanýar we synagdan soň dürli ululykdaky Turbalar Fiting Birleşigini deňagramly ýagdaýda düzeltmek has amatly we çaltdyr.
  5. Ykdysady peýdalar: Bu önüm gymmat, ýöne köp sanly programmany öz içine alýar, işgärleriň çykdajylaryny, wagt çykdajylaryny, hukuk çykdajylaryny we çig malyň ulanylyşyny netijeli azaldýar;bu uly peýdalar getirýär!

 • 90 ° Tirsek NPT 300 synpyny azaltmak

  90 ° Tirsek NPT 300 synpyny azaltmak

  Dürli ululykdaky iki turba birleşdirilende, turbany 90 dereje öwürmek we suwuklyk akymynyň ugruny üýtgetmek üçin 90 ° peselýän tirsek ulanylýar.

 • Threadarym sapakly rozetka ýa-da jübüt UL şahadatnamasy

  Threadarym sapakly rozetka ýa-da jübüt UL şahadatnamasy

  Iki turba, zenan ýüplük birleşdirijisi bilen gabat gelýän göni şekilli turba bolup bilýän çeýe demir birikdirmesi bilen birleşdirilýär.

 • 90 ° Köçe tirsegi 300 synp NPT

  90 ° Köçe tirsegi 300 synp NPT

  Turbageçirijini 90 dereje süýşürmek we suwuklyk akymynyň ugruny üýtgetmek üçin erkek we aýal ýüplük baglanyşyklary ulanyp, iki turba birikdirmek üçin 90 ° köçe tirsegi ulanylýar.

  Içerki we daşarky armaturlar birleşdirilende we ýüplüklenende baglanyşyk.

  300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary 90 ° Köçe tirsegi ýokary temperatura garşylygy, kükürdi garşylyk we poslama garşylyk ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir.Highokary basyşa we pes temperatura çydap bilerler we güýçli we çydamly önümdir.Mundan başga-da, bu 90 ° Köçe tirsekleri suw turbalaryny ýa-da howa kanallaryny birikdirmek üçin dürli senagat meýdanlarynda ulanylyp bilner.Şeýle hem syzdyrmalary azaltmagyň artykmaçlygy bar we gurmak we ulanmak aňsat.300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary 90 ° Köçe tirsegi bazarda möhüm orny eýeleýär.Garaşsyz gaplama we oňat möhürleýiş ýerine ýetirijiligi bar, azaşan zatlaryň içerki üstki çişligine täsir etmek aňsat däl, bu önümiň uzak saklanyş wagtyny, arzan bahasyny we çydamlylygyny üpjün edýär Mundan başga-da, 90 derejeli Elboe köçesiniň adaty galyňlygy deňeşdirilende has galyň we aýlawyň kiçi eňňidiniň diametri 20 mm-den uly bolanda, birleşdiriji tirsegiň ugruna adamlaryň talaplaryny ep-esli kanagatlandyryp biler.

 • 45 ° Göni tirsek NPT 300 synp

  45 ° Göni tirsek NPT 300 synp

  Çeýe demir 45 ° göni tirsek, iki turbany ýüpli baglanyşyk arkaly birikdirmek üçin, suwuklyk akymynyň ugruny üýtgetmek üçin turbany 45 dereje öwürmek üçin ulanylýar.

 • Göni deň bahaly NPT 300 synp

  Göni deň bahaly NPT 300 synp

  Çeýe demir göni çaý, adyny almak üçin T görnüşine eýe.Şahamça rozetkasy esasy söwda nokatlary bilen deňdir we 90 dereje ugruna şaha turbageçirijisini döretmek üçin ulanylýar.

 • Alnan gapak Çeýe demir turba armaturlary

  Alnan gapak Çeýe demir turba armaturlary

  Çeýe demir gapak (Recessed) turbanyň ujuna aýal ýüplükli birikdirmek üçin ulanylýar, şonuň üçin turbany ýapmak we suwuk ýa-da gaz berk möhür döretmek üçin ulanylýar.