Qualityokary hilli turba armaturlary

Aýratynlyk önümleri

 • Gapdal Y şahasy ýa-da Y şekilli Tee

  Gapdal Y şahasy ýa-da Y şekilli Tee

  Demir guýuňGapdal Y Şahamçah üç sany zenan ýüplükli turba armaturlarynyň bir görnüşidir.Inter bilen üpjün edýärüç wagtyndabölekleriwe ululygyndaky üç turba birikdirilýärdi

 • 3/4 dýuým Uzyn gysyş jübüti galvanizli

  3/4 dýuým Uzyn gysyş jübüti galvanizli

  Galvanizli uzyn nagyş gysyş jübüti, güýçli we ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek üçin agyr demirden gurlupdyr.Baglanyş ölçegi 3-7 / 8 dýuým we 3/4 dýuým IPS bar.Galvanizli material güýçli, poslama garşy poslamagy üpjün edýär.3 / 4 “Galvanizli çeýe demir uzyn nagyş gysyş birikdirmesi köp aýratynlykly önüm, güýçli poslama garşylygy, gowy izolýasiýa öndürijiligi ýaly artykmaç galvanizli demirden ýasalýar. , uzak hyzmat ömri we aňsat gurnama.Şeýle üýtgeşik baglanyşyk usuly, syzmazdan ownuk bölekleriň arasynda howanyň dykyzlygyny we suwuklyk tizligini saklaýar.Mundan başga-da, 3/4 “Galvanizli çeýe demir uzyn nagyş gysyş birikdirmesini kesgitlemek hem aňsat, sebäbi el bilen lehimlenen örtük üçin ýörite material ulanýar. päsgelçilik üpjünçiligi täsiri.Mundan başga-da, 3/4 ″ Galvanizli çeýe demir uzyn nagyş gysyş birikdirmesi iri zawodlarda hem giňden ulanylyp bilner: iki aýry bölekiň arasynda lehimsiz çalt gurnama - bular bazardaky iň ideal 3-in-1 suw üpjünçiligi, elektrik üpjünçiligi, janköýer jaýlary we suw sowadyş bekediniň işine hakykatdanam peýda getirýän önüm.

 • Monjuk erkek we aýal birleşigi Tekiz oturgyç

  Monjuk erkek we aýal birleşigi Tekiz oturgyç

  Çeýe çoýun demir erkekler we aýallar birleşigi (tekiz / aşaky oturgyç) erkek we aýal ýüplük baglanyşyklary bilen aýrylýar.Guýrukdan ýa-da erkek bölekden, kelleden ýa-da aýal bölekden we tekiz oturgyç ýa-da has oturgyçly birleşme hozy.

 • Bürünç oturgyçly ýokary hilli birleşik

  Bürünç oturgyçly ýokary hilli birleşik

  Çeýe çoýun demir birleşigi, iki aýal ýüplük baglanyşygy bilen aýrylýar.Guýrukdan ýa-da erkek bölekden, kelleden ýa-da aýal bölekden we tekiz oturgyç ýa-da has oturgyçly birleşme hozy

 • UL we FM deň bahasy

  UL we FM deň bahasy

  Tee gazlaryň we suwuklyklaryň akymyny ugrukdyrmak üçin iki dürli turba komponentini bilelikde saklaýar.

  Çaýlar köplenç suwuklygyň ýa-da gazyň esasy akymyny ýapmak üçin ýaşaýyş, söwda we senagat sanitar-tehniki we ýyladyş ulgamlarynda ulanylýar.

 • Gapdal tirsek 150 synp NPT

  Gapdal tirsek 150 synp NPT

  Iki turba 90 dereje burçda birleşdirmek üçin gapdal tirsekler ulanylýar.Adatça suw ýa-da howa akymynyň ugruny üýtgetmek üçin sanitar-tehniki we HVAC ulgamlarynda ulanylýar.

 • Jübütleşmek UL&FM kepilnamasy

  Jübütleşmek UL&FM kepilnamasy

  Azaldýan birikdirijiler dürli diametrli iki turbany birleşdirmek üçin ulanylýan sanitar-tehniki enjamlar bolup, suwuklygyň bir turbadan beýlekisine akmagyna mümkinçilik berýär.Turbanyň ululygyny azaltmak üçin ulanylýar we adatça konus ýaly şekillendirilýär, bir ujunyň diametri has uly, beýlekisiniň diametri has kiçi.

 • Swivel NUT göni turba ýerleşdirmek

  Swivel NUT göni turba ýerleşdirmek

  Müşderimiziň talaby hökmünde özleşdirilen önümler.
  CNC işleýşi
  Takyk sapaklar
  150 synp
  Faceüzü: Gara ýa-da gyzgyn çümdüriş galvanizli

 • Swivel NUT Offset turbalary ýerleşdirmek

  Swivel NUT Offset turbalary ýerleşdirmek

  Müşderimiziň talaby hökmünde özleşdirilen önümler.
  CNC işleýşi
  Takyk sapaklar
  150 synp
  Faceüzü: Gara ýa-da gyzgyn çümdüriş galvanizli

 • Bürünç sapakly armaturalary azaltmak

  Bürünç sapakly armaturalary azaltmak

  Bürünç 125 # Teksti azaltmak Tee , UL kepillendirilen, 100% howa synagyndan we ulanylýan himiki we fiziki häsiýetlerden garaşsyz laboratoriýa barlagy. Iň ýokary satuw UL kepillendirilen bürünç 125 # Threadüplük armaturlary azaltmak Teý, gowy poslama garşylygy, möhürlenmegi bilen ýokary öndürijilikli sim geçiriji birleşdirijidir öndürijiligi we garşylyk güýji.Highokary hilli vakuum guýma misden ýasalýar we ýerüsti bejergisi önümiň ýüzüni tekiz we tekiz etmek üçin ajaýyp aşaga garşylygy we täsir garşylygy bilen suwuň aşagyna çümdürmek prosesini kabul edýär.Mundan başga-da, önüm diňe UL standartyndan geçensoň we bazarda satylyp bilner we seresaplylyk bilen barlanylmagyny talap edýär.

 • Bürünç 90 derejeli tirsek guýuň

  Bürünç 90 derejeli tirsek guýuň

  Bizde düýbünden berk dolandyryş ulgamy bar we UL ýaly üçünji tarap institutlarynyň ykrar edilmegine eýe bolduk.FM, SGS.

 • 90 ° Köçe tirsegi 300 synp NPT

  90 ° Köçe tirsegi 300 synp NPT

  Turbageçirijini 90 dereje süýşürmek we suwuklyk akymynyň ugruny üýtgetmek üçin erkek we aýal ýüplük baglanyşyklary ulanyp, iki turba birikdirmek üçin 90 ° köçe tirsegi ulanylýar.

  Içerki we daşarky armaturlar birleşdirilende we ýüplüklenende baglanyşyk.

  300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary 90 ° Köçe tirsegi ýokary temperatura garşylygy, kükürdi garşylyk we poslama garşylyk ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir.Highokary basyşa we pes temperatura çydap bilerler we güýçli we çydamly önümdir.Mundan başga-da, bu 90 ° Köçe tirsekleri suw turbalaryny ýa-da howa kanallaryny birikdirmek üçin dürli senagat meýdanlarynda ulanylyp bilner.Şeýle hem syzdyrmalary azaltmagyň artykmaçlygy bar we gurmak we ulanmak aňsat.300 derejeli Amerikan standart çeýe demir turba armaturlary 90 ° Köçe tirsegi bazarda möhüm orny eýeleýär.Garaşsyz gaplama we oňat möhürleýiş ýerine ýetirijiligi bar, azaşan zatlaryň içerki üstki çişligine täsir etmek aňsat däl, bu önümiň uzak saklanyş wagtyny, arzan bahasyny we çydamlylygyny üpjün edýär Mundan başga-da, 90 derejeli Elboe köçesiniň adaty galyňlygy deňeşdirilende has galyň we aýlawyň kiçi eňňidiniň diametri 20 mm-den uly bolanda, birleşdiriji tirsegiň ugruna adamlaryň talaplaryny ep-esli kanagatlandyryp biler.

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • index_company
 • index_company2

Gysgaça düşündiriş :

“Langfang Pannext Pipe Fiting Co., Ltd.”, çeýe demir we bürünç turba armaturlaryny öndürmekde ýöriteleşen Hytaý-ABŞ bilelikdäki kärhanasydyr.
1993-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, Hebei welaýatynyň Langfang şäherinde ýerleşýär - Pekin-Týanjinin koridorynda merjen diýlip tanalýar, gury ýer, deňiz we howa gatnawy gaty amatly.366,000 inedördül metrden gowrak desga meýdany bolan 350-den gowrak işgärimiz bar.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we iň soňky habarlar

 • Arassa dolandyryş kärhanalara bökdençsiz ösüşe kömek edýär (2-nji bölüm)
 • Işgärlerimiz üçin ajaýyp jaý döretmek
 • Mart aýynda gyzyl reňk - Gündelik durmuşda Howpsuzlyk Dolandyryşy
 • Işgärlerimiz üçin ajaýyp jaý döretmek
 • Kynçylyklara duçar boluň, batyrgaýlyk bilen öňe gidiň Geljegi döretmäge üns beriň

Biz bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Hyzmatdaşymyz

 • marka01
 • marka02
 • marka03
 • marka04
 • marka05
 • marka06
 • marka07
 • marka08