• baş_banner

Bürünç turba armaturlary

 • Bürünç sapakly armaturalary azaltmak

  Bürünç sapakly armaturalary azaltmak

  Bürünç 125 # Teksti azaltmak Tee , UL kepillendirilen, 100% howa synagyndan we ulanylýan himiki we fiziki häsiýetlerden garaşsyz laboratoriýa barlagy. Iň ýokary satuw UL kepillendirilen bürünç 125 # Threadüplük armaturlary azaltmak Teý, gowy poslama garşylygy, möhürlenmegi bilen ýokary öndürijilikli sim geçiriji birleşdirijidir öndürijiligi we garşylyk güýji.Highokary hilli vakuum guýma misden ýasalýar we ýerüsti bejergisi önümiň ýüzüni tekiz we tekiz etmek üçin ajaýyp aşaga garşylygy we täsir garşylygy bilen suwuň aşagyna çümdürmek prosesini kabul edýär.Mundan başga-da, önüm diňe UL standartyndan geçensoň we bazarda satylyp bilner we seresaplylyk bilen barlanylmagyny talap edýär.

 • Qualityokary hilli bürünç birleşigi

  Qualityokary hilli bürünç birleşigi

  Bürünç 125LBSBileleşikUL kepilnamasy, 100% howa synagy we AA-59617 spesifikasiýasyna laýyk gelýär. Iň ýokary satuw 125 klas bürünç sapakly fiting-kärdeşler arkalaşygy ýokary hilli gyzgyn satuw önümidir, aýratynlyklary bolan ýokary hilli bürünç materialdan ýasalýar poslama garşylyk, oňat eşik garşylygy we nepis görnüşi.Bu önüm esasan suw, lagym, tebigy gaz we dürli senagat suwuklyklaryny birikdirmek üçin ulanylýar we birikme böleginiň möhürlenmegini netijeli üpjün edip biler.Mundan başga-da, “Hot Sale 125 Class Cast Bronze Threaded Fiting-Union” ajaýyp gaýtadan işleýiş tehnologiýasyna eýedir, üstü aç-açan ýarylmazdan tekiz we tekiz.Adatça, ulanyjy zerur möhürleme baglanyşygyny gazanmak üçin önümiň iki ujuny birleşdirmeli.Gyzgyn satuw 125 klas bürünç sapakly armatura birleşmesi diňe bir ýeňil däl we gurmak aňsat, amatly we çalt ulanmak bilen çäklenmän, eýsem ajaýyp öndürijiligine hem eýe;üstündäki ýalpyldawuklygy we ajaýyp himiki garşylygy sebäpli giňden ulanylýar.

 • Bürünç sapakly deň bahaly guýma guýuň

  Bürünç sapakly deň bahaly guýma guýuň

  Biziň bürünçden ýasalan armaturlarymyz ýaly turbalary birleşdirýän turba armaturlarynyň köp görnüşi bar.Bürünç armaturlary köplenç suw üpjünçiliginde, gazda we beýleki senagat ýataklarynda ulanylýar.

 • Döküm bürünç sapakly armatura

  Döküm bürünç sapakly armatura

  125 derejeli bürünç armaturlary, esasanam howa, süýji suw, duz suwy, aşgar erginleri we gyzdyrylan bug bilen täsir edende ajaýyp poslama garşylygy görkezýär.

  Döküm bürünç nasoslarda, klapanlarda, suw üpjünçiligi we zeýkeş turbalarynda we deňiz enjamlarynda ýygy-ýygydan ulanylýar, sebäbi gaty gorag täsiri bolan dykyz SnO2 filmini hem döredip biler.

 • Countersunk wilka turbasy laýyk bürünç

  Countersunk wilka turbasy laýyk bürünç

  Ajaýyp poslama garşylygy 125 klas bürünç armaturlarynda, esasanam howa, süýji suw, duz suwy, aşgar erginleri we gyzdyrylan bug bilen täsir edende görmek bolýar.

 • Bürünç sapakly uzaldylan bölekleri guýmak

  Bürünç sapakly uzaldylan bölekleri guýmak

  Biziň 125 # guýlan bürünçden ýasalan giňeldiş bölekleri armaturlary ýaly, turbalary birikdirmek üçin turba armaturlarynyň başga-da köp görnüşi bar.Bürünç armaturlaryň ulanylmagy gaz we suw üpjünçiliginiň senagat pudaklarynda giňden ýaýrandyr.125 Klassiki guýma bürünç sapakly uzaldyş bölekleri Fiting, senagat mehaniki komponentlerini aýyrmak we oturtmak üçin ulanylýan adaty sapakly baglanyşykdyr.Önüm aýratynlyklaryna şular girýär: ýokary güýç, gowy poslama garşylyk, kiçi göwrüm, ýeňil agram we uly daşarky güýçlere çydap bilýär.Mundan başga-da, ajaýyp möhürleme ýerine ýetirijiligine eýedir we gurmak we ulanmak aňsatdyr.125 Klassiki guýma bürünç sapakly uzaldylan bölekler Fitingiň köp artykmaçlygy bar.Aboveokardaky aýratynlyklardan başga-da, berk berkligi hem görkezýär, sebäbi garyndy gatlagy we üstünde örtülen dürli gorag materiallary komponentleriň ýitmeginiň ýa-da kebşirlemegiň gowşaklygynyň ýüze çykmagyny azaldyp biler.Mundan başga-da, içki gabygyň suw kanalynyň emele gelmegine täsir etmeýänligi sebäpli, pilotsyz wersiýa / pilotsyz wersiýa geçmek üçin 3D görnüşi - çalt synag - deşik kesmek - iňňe ultrases barlagy, garrylyga garşy, ýalpyldawuk däl, döwülmeýän we ş.m. ýaly ajaýyp öndürijilige eýedir.

 • 45 derejeli tirsek bürünç sapakly armatura

  45 derejeli tirsek bürünç sapakly armatura

  Ajaýyp poslama garşylyk, 125 howa bürünç armaturlary, esasanam howa, süýji suw, duz suwy, aşgar erginleri we gyzdyrylan bug barlygynda görkezilýär.

  Döküm bürünç, ajaýyp gorag täsiri bolan nasoslarda, klapanlarda, suw üpjünçiligi we zeýkeş turbalarynda we deňiz enjamlarynda giňden ulanylýan dykyz SnO2 filmini ösdürip biler.

 • Emzik çalt birikdiriş garnituralaryny azaltmak

  Emzik çalt birikdiriş garnituralaryny azaltmak

  Biziň bürünçden ýasalan armaturlarymyz ýaly turbalary birleşdirýän turba armaturlarynyň köp görnüşi bar.Bürünç armaturlary köplenç suw üpjünçiliginde, gazda we beýleki senagat ýataklarynda ulanylýar.

 • Bürünç 90 derejeli tirsek guýuň

  Bürünç 90 derejeli tirsek guýuň

  Bizde düýbünden berk dolandyryş ulgamy bar we UL ýaly üçünji tarap institutlarynyň ykrar edilmegine eýe bolduk.FM, SGS.

 • 90 derejeli köçäniň tirsegi bürünç sapak

  90 derejeli köçäniň tirsegi bürünç sapak

  Bizde düýbünden berk dolandyryş ulgamy bar we UL ýaly üçünji tarap institutlarynyň ykrar edilmegine eýe bolduk.FM, SGS.

 • Companoldaş satyjy flanes guýma bürünç

  Companoldaş satyjy flanes guýma bürünç

  Bürünç flanesleriň ölçegleri ASME B16.24-e laýyk gelýär
  Flanesleriň hemmesinde NPT sapagy ASME B1.20.1-e laýyk gelýär
  Önümçilik desgalary ISO 9001: 2008

   

  CSDF -1

  CDCF

 • Tirsegi 100% azaltmak synag edildi

  Tirsegi 100% azaltmak synag edildi

  125 synp bürünç armaturlary, esasanam atmosferada, süýji suwda, deňiz suwunda, aşgar ergininde we gyzdyrylan bugda ajaýyp poslama garşylygy bar.

  Mundan başga-da, guýma bürünçiň üstünde gowy gorag täsiri bolan dykyz SnO2 filmi emele gelip biler, şonuň üçin nasoslarda, klapanlarda, suw üpjünçiligi we zeýkeş turbalarynda we deňiz enjamlarynda giňden ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2