• _top_banner hakda

Kompaniýanyň tertibi

Biz kim

- Turbageçiriji ulgamyň birikmesini has ygtybarly we ygtybarly ediň!

“Langfang Pannext Pipe Fiting Co., Ltd.”, çeýe demir we bürünç turba armaturlaryny öndürmekde ýöriteleşen Hytaý-ABŞ bilelikdäki kärhanasydyr.
1993-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, Hebei welaýatynyň Langfang şäherinde ýerleşýär - Pekin-Týanjinin koridorynda merjen diýlip tanalýar, gury ýer, deňiz we howa gatnawy gaty amatly.366,000 inedördül metrden gowrak desga meýdany bolan 350-den gowrak işgärimiz bar.
20 ýyl mundan ozal DISA awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasyny we Demirgazyk Amerika eksport etmekde 20 ýyldan gowrak tejribe topladyk.Elumşak demir we bürünç turba armaturlarynyň ýyllyk önümçilik kuwwaty degişlilikde 7000 tonnadan we 600 tonnadan gowrak, ýyllyk satuw mukdary bolsa 22,500,000 ABŞ dollary
“P” marka turba armaturlarymyz, müşderilerimiz tarapyndan pudagyň iň oňat önümleri hökmünde ykrar edildi.Diňe Demirgazyk Amerika däl, Europeewropa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki bazarlar hem işjeň ösdürilýär.Biziň artykmaçlygymyz, bu pudakdaky 30 ýyllyk rekordymyzdyr.

kompaniýa hakda
ýyllar
Senagat tejribesi
+
Işgärler
Enjam meýdany
$
Ualyllyk satuw

Üstünliklerimiz

Tejribe

30 ýyldan gowrak bilim, her Pannext önüminiň bu pudakdaky ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini we ondan ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin tehniki tejribe.

Hil

UL & FM tassyklamasy, ISO 9001 şahadatnamasy we synagda ýokary standart bize diňe ýokary hilli önümleri hödürlemegi kepillendirýär.

Hyzmat

Iş tertibiňizi ýerine ýetirmek üçin öz wagtynda eltmek zerurdyr.Biziň desgamyz Pekin halkara howa menzilinden ýa-da howa ýa-da suw transportyna derrew elýeterliligi üpjün edýän Týanjinin deňiz portundan 45 minut uzaklykda ýerleşýär.

zawod1
zawod2
zawod4
fabrik_img

Bütin dünýäde ýerleşýän ýerler we bazarlar

Taýland desgasy

Satyşofisi ABŞ-nyň Hýuston şäherinde ýerleşýär

Bütindünýä bazary

karta