• head_banner_01

Kynçylyklara duçar boluň, batyrgaýlyk bilen öňe gidiň Geljegi döretmäge üns beriň

----- “Pannext Turb Fittings Co., Ltd.” “Panshan” açyk meýdanda topar döretmek işleri

Kärhanany dolandyrmak prosesinde aragatnaşyk gaty möhümdir.Bölümleriň, ýolbaşçylaryň we gol astyndaky işgärleriň we kärdeşleriň arasynda duýdansyz görünýän bu aragatnaşyk işimize möhüm gowulaşmalar we mahabatlar getirer.

Toparyň agzybirligini güýçlendirmek, toparlaryň arasynda ynamy güýçlendirmek we kärdeşlerimiziň arasynda aragatnaşygy ösdürmek üçin kynçylyklardan gorkmazlyk, batyrgaýlyk bilen öňe gitmek we beýlekiler bilen habarlaşmak ruhuny ösdürmelidiris.Kompaniýanyň işgärler bölümi "kynçylyklardan gorkmaň, batyrgaý, agzybir we geljegi döretmek" mowzugy bilen açyk topar döretmek işini guramakda öňdebaryjy boldy.

22-nji awgustda irden sagat 6-da topar binasyna gatnaşan 30 kadr we işçi kompaniýa bilen toparlaýyn surata düşenden soň Jixian etrabynyň Panşan sahnasyna ugradylar.

täzelikler
habarlar faceüz kynçylyklary2

Barmaly ýerine ýetenden soň, kompaniýanyň hyzmat dolandyryş merkeziniň müdiri Gao Hu çäräniň manysyny we çäräniň öňüni alyş çärelerini wagyz etdi.Kompaniýanyň baş müdiri jenap Daý çykyş edeninden soň, üç topara bölündik, toparyň ýolbaşçysyny saýladyk, toparyň adyny düzdük, şygar goýduk, “Günüň syýahatyna başlalyň!

habarlar faceüz kynçylyklary3

Greenaşyl daglarda we tokaýlarda, ajaýyp görnüşleriň arasynda hemmeler iň güýçli erjelligi sarsdyryp, ýokaryk gitdiler.Bu döwürde toparlaýyn işlemek we özara kömek ruhuny doly özünde jemleýär.Dostlar ýüz öwürmeýärler we maksat maksadyna tarap hereket etmek üçin topar bilelikde işleýär.

habarlar faceüz kynçylyklary4
habarlar faceüz kynçylyklary5
habar Kynçylyklar6

Şäheriň üýşmeleňlerinden uzakda, güýçli iş ritmi bilen hoşlaşyň we bedeni we aňy ýaşyl daglara we arassa suwlara birleşdiriň

Kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boluň03
Kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boluň01
Kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boluň

Iş wagty: -anwar-03-2023